เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ฝ่ายบริหาร

เด่นนภา แจ้งไสว
ผู้จัดการ

สิริรัตน์ รักท้วม
เจ้าหน้าที่การเงิน

กรัชตา จงวิเอกสำราญ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

กลุ่มอำนวยการและบริการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ

กลุ่มการเงินและการลงทุน

กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มวิเคราะห์การเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ

กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติกร