ด้านการฝากเงิน

ด้านการฝากเงิน


UploadImage
 
    มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร แบ่งตามประเภทดังนี้
เงินฝากออมทรัพย์ (สมุดเล่มเขียว) ในอัตราดอกเบี้ย 1.00%/ปี (ไม่เสียภาษี)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สมุดเล่มเขียว) ในอัตราดอกเบี้ย 2.75%  /ปี (ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง และไม่เสียภาษี)
เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.00% /ปี (ไม่เสียภาษี)
เงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร
* โดยหักจากเงินเดือน ระยะเวลา 24 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.00% /ปี (ไม่เสียภาษี)
* สิทธิในการจับฉลากรับทุนการศึกษาบุตร เป็นเงิน 500 บาท จำนวน 100 รางวัลทุกปี