ด้านสวัสดิการสมาชิก

ด้านสวัสดิการสมาชิก


​1.) สวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก
        สวัสดิการนอนโรงพยาบาล (สมาชิกทั่วไปและคงสภาพ)
             -  พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 1-3 คืน     ได้รับสวัสดิการช่วย     1,000  บาท/ครั้ง
             -  พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 4-7 คืน     ได้รับสวัสดิการช่วย     2,000  บาท/ครั้ง
             -  พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 8 คืน ขึ้นไป     ได้รับสวัสดิการช่วย     3,000  บาท/ครั้ง
             -  เงินช่วยเหลืองานศพ ให้ครอบครัวสมาชิก เป็นค่าพวงหรีดตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท
             -  มีเงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต 150,000 บาท หรือเงินช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิต(ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ)150,000 บาท
             -  เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์
             -  เงินช่วยเหลืองานศพ 5,000 บาท (สมาชิกสมทบ)
             -  พ่อ แม่ คู่สมรส และ บุตร ของกรรมการ ได้รับ 5,000 บาท

2.) สวัสดิการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ (สมาชิกทั่วไป)
             - เงินกู้กรณีน้ำท่วมปี 54 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
             - เงินกู้เพื่อรักษาพยาบาล สำหรับสมาชิกหรือคนในครอบครัว ดอกเบี้ย 3% ต่อปี วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

3.) สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้มี โดยสมาชิกจ่ายเงินเอง
             - ฌาปนกิจสงเคราะห์ 2 กอง วงเงินคุ้มครอง กองละ 6 แสนบาท
             - ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองหนี้ (กรณีไม่ทำฌาปนกิจ)
             - ประกันชีวิตเดือนละ 170 บาท เป็นแบบ 3 in 1 สะสมทรัพย์ คุ้มครองอุบัติเหตุ และเบิกเงินชดเชยวันละ 500 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยใน
4.) สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
             * สหกรณ์ฯ จัดให้มีการจับทุนการศึกษาบุตร 100 ทุน@ละ 500 บาท ในวันประชุมสามัญประจำปี ซึ่งเป็นสมาชิกที่มีหุ้นกับสหกรณ์และมีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่(เท่านั้น)