ด้านการออมเงินเป็นหุ้นสหกรณ์

ด้านการออมเงินเป็นหุ้นสหกรณ์


        ได้รับเงินปันผล 5% ณ วันประชุมใหญ่สามัญของทุกปี
        เงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ไม่เสียภาษี
        ไม่รับเงินปันผล ทางสหกรณ์จะนำเข้าหุ้นอัตโนมัติ
        เปิดให้ เพิ่ม/ลดหุ้น ปีละ 2 ครั้ง (เดือนม.ค. และ เดือนก.ค.)
        มีสิทธิกู้หุ้นตนเองได้ 90% ของหุ้นที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยไม่มีคนค้ำ

 
                     
            UploadImage