ด้านการกู้เงิน

ด้านการกู้เงิน


  ด้านการกู้เงิน
           การกู้เงินของสหกรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                  -   เงินกู้สามัญ คือเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ในระยะยาว โดยสมาชิกต้องมีบุคคลค้ำประกันในการขอกู้ และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระ
             ตามหลักเกณท์ของสหกรณ์ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ย 7% ต่อปี
                  -   เงินกู้ฉุกเฉิน คือเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ได้ในระยะสั้น ตามกฏเกณท์ของสหกรณ์ โดยคิดอัตรา ดอกเบี้ย  7.50% ต่อปี


 

                                                          UploadImage