เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์


ฝ่ายบริหาร

ผู้จัดการ
ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ
รองผู้จัดการ

กลุ่มอำนวยการและบริการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการ

กลุ่มการเงินและการลงทุน

กลุ่มประมวลผล เทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มวิเคราะห์การเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารธุรกิจและสินเชื่อ

กลุ่มบริหารทรัพยากรและนิติกร