สวัสดิการ

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกของ สสอป.

โดย admin
 วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:16 น.
 2337
UploadImage
 

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ
เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกของ สสอป.


************************************************

UploadImage

     ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ(สสอป.)
และคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม ทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย(สสอ.รรท.)
ได้มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกทุกเดือนในปี พ.ศ.2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้


UploadImage
 
                   เปิดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภท

1.สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสถานประกอบการ
2.สมาชิกสมทบ หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บิดามารดาคู่สมรส พี่ น้อง ร่วมบิดาหรือมารดา บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิกสามัญ (โดยสมาชิกสมทบดังกล่าวไม่ต้องถือหุ้นของสหกรณ์ฯ เพราะไม่ได้สมทบสหกรณ์แต่สมทบกับสมาคมฯ แต่สามารถสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ ที่เป็นศูนย์ประสานงาน)

**สมาชิกสมทบจะมีสิทธิ์สมัครได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกสามัญมีผลอนุมัติเป็นสมาชิกไปแล้ว ไม่สามารถยื่นใบสมัครพร้อมสมาชิกสามัญได้**

คุณสมบัติการรับสมัคร

            -   อายุไม่เกิน 59 ปี (เกิดในปี พ.ศ.2499 เป็นต้นไป)

รายละเอียดการส่งเงิน

            -    ค่าสมัคร    100 บาท

            -    ค่าบำรุง     50 บาท

            -    เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท

                   รวม 4,150 บาท