เงินฝาก

เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 11:15 น.
 1660
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง เสนอทางเลือกในการฝากเงิน


เรียนสมาชิกทุกท่าน

       สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นฯ เสนอทางเลือกในการฝากเงินให้กับสมาชิกดังนี้นะคะ
    - เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข, เงินฝากเพื่อการศึกษาบุตร ดอกเบี้ย 3.50% จากเดิมเปิดรับฝาก
ปีละ 2 ครั้ง เปลี่ยนเป็นเปิดรับฝากทุกเดือนนะคะ แจ้งความจำนงระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือนนะคะ

          สำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งสมาชิกถอนได้เดือนละ 1ครั้งนั้น สหกรณ์จะยุติการให้บริการตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะ โดยสมาชิกสามารถเลือกเปลี่ยนบริการฝากเงินได้ตามทางเลือกข้างต้นค่ะ
สหกรณ์ฯ ขอชี้แจงด้วยว่า เหตุผลในการยุติบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนั้น ไม่ใช่เพราะสหกรณ์ไม่อยากจ่าย
ดอกเบี้ย หรืออยากจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง แต่เป็นเพราะบัญชีออมทรัพย์ในปัจจุบัน มีฐานเงินฝากค่อนข้างเล็ก 
และกระจุกตัว มีลูกค้ารายใหญ่น้อยราย การวางแผนทางการเงิน ทำได้ลำบาก เพราะสหกรณ์ต้องสำรองเงินไว้
เผื่อสมาชิกมาถอนเงินตลอดเวลา สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกวางแผนการเงินของตนเอง โดยการแบ่งเงินนะคะ 
เงินเย็นที่ยังไม่ใช่สามารถย้ายไปฝากเป็นเงินฝากประจำที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า ส่วนเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสามารถ
ฝากเป็นเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดานะคะ เมื่อสมาชิกวางแผนการเงินในลักษณะนี้ สหกรณ์ก็จะสามารถ
วางแผนทางการเงินได้ด้วยค่ะ win-win นะคะ