ข่าวกิจกรรม

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:57 น.

เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สหกรณ์ฯ ส่งประธาน , เหรัญญิก และ ผู้จัดการ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลกระทบและการประบตัวเพื่อการบริหารสหกรณภายใต้ ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:56 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

8. มิย 62. สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เพื่อดูเเลเงินของสมาขิกเนชั่น ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:54 น.

ข้าร่วมเสาวนาในหัวข้อ บริหารสหกรณ์อย่างไร

ตัวแทนเข้าร่วมเสาวนาในหัวข้อ บริหารสหกรณ์อย่างไร ให้มีความมั่นคง ภายใต้ พรบ ฉบับใหม่

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:52 น.

เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ

สหกรณ์เนชั่น ส่ง 3. ท่าน คุณปราณี ประธานฯ คุณดรรชกร กรรมการฯ คุณรุ่วรัตน์ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:49 น.

คุณปราณี ศรีกำเหนิด และคุณมนตรี แย้มเจิม เป็นตัวแทนร่วม สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562

คุณปราณี ศรีกำเหนิด และคุณมนตรี แย้มเจิม เป็นตัวแทนร่วม สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:25 น.

คุณวิรัตน์ ชูจิตร จากสอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน มาร่วมประชุมใหญ่วิสามัญสอ.เนชั่นฯ

พี่ศรีโพธิ์ วายุพักตร์, พี่ลัดดา กระดานทด นายกและกรรมการจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 14:24 น.

ด้วยมือของพวกเรา

ด้วยมือของพวกเรา ข้อบังคับฯสหกรณ์ก็เปิดกว้างให้เพื่อนสมาชิกใน ม.เนชั่น NML NINE NGE WPS สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้แล้วนะคะ ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 13:56 น.

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)

9 มิ.ย.61 สอ.เนชั่นฯ ส่งประธานและเลขาฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ...

โดย admin -  วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 13:53 น.

สอ.เนชั่นฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมนาวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด

28-29 เม.ย.2561 สอ.เนชั่นฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมนาวิชาการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด โดยหัวข้อย่อย จะเป็นเรื่อง ...