เงินฝาก

เงินฝากประจำแบบก้อน ดอกเบี้ย 4%

โดย admin
 วันที่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:38 น.
 1159
UploadImage

    เงินฝากประจำ (แบบเงินก้อน) เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยเงินฝาก
ตามอัตราที่ได้รับ ดังนี้ฝากครบกำหนด 24 เดือน
ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 4.00% / ปี