ออมทรัพย์

เงินรับฝากประจำ(ประเภทเงินก้อน)ของสหกรณ์กับระยะเวลาตามใจ

โดย admin
 วันที่ 11 ต.ค. 2562 เวลา 13:50 น.
 1094
UploadImage
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาว
*******************************************************************************        
      เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้ให้แก่สหกรณ์สมาชิกทางสหกรณ์ฯ  จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาว ดังนี้
 
ระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
6 เดือน
2.75 %
12 เดือน
3.75 %
18 เดือน
4 %
24 เดือน
4.25 %
 
       โดยมีกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1.เงินฝากระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน กรณีที่ถอนก่อนกำหนด ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย
2.เงินฝากระยะเวลา 18 เดือน และ 24 เดือนกรณีที่ถอนก่อนกำหนดในระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน
ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาฝากหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ย 1%
3.จ่ายดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนด และเสียภาษี 15 % ของดอกเบี้ย
4.สหกรณ์ฯ ให้บริการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝากประจำ โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีเพดานสูงสุดไม่
เกิน 5 ล้านบาท/คน