ออมทรัพย์

ฝากประจำกับสหกรณ์ ดีกว่ายังไงงง …

โดย admin
 วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 11:05 น.
 1324
UploadImage
ฝากประจำแบบปลอดภาษี กับสหกรณ์ ได้ดอกเบี้ยสุงถึง 4 % 
 

ธนาคาร

:

สหกรณ์

ธนาคารทั่วไป

ชื่อบัญชี

:

เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไข

ตามของแต่ละธนาคาร

ลักษณะบัญชี

:

หักจากเงินเดือนทุกเดือน

ต้องฝากทุกเดือน

ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ

:

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา

   

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

:

500 บาท

1,000 บาท

ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ

:

24 เดือน

มีตั้งแต่ 24 – 60 เดือน

ประเภทอัตราดอกเบี้ย

:

แบบอัตราคงที่

แบบอัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาฝาก24 ด

:

   

ช่วงเงินฝากที่เลือก

 

ตั้งแต่ 500 – 25,000

ตั้งแต่ 1,000 – 25,000

บุคคลธรรมดา

 

4%

2.15 – 2.35 %

รายละเอียดดอกเบี้ย

:

n/a

n/a

การจ่ายดอกเบี้ย

:

จ่ายเมื่อครบกำหนด

ตามเงื่อนไขของธนาคาร

สิทธิการถอนก่อนกำหนด

:

การถอนเงินก่อนกำหนด

ตามเงื่อนไขของธนาคาร

   

ถือเป็นการปิดบัญชี ซึ่ง

 
   

ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2