สวัสดิการ

ข่าวดี!!! เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ (สสอป.)

โดย admin
 วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 10:31 น.
 1520
ข่าวดี!!! เกี่ยวกับฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ (สสอป.)
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด
เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก ของ สสอป.
*****************************************************
UploadImage
       ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ (สสอป.) ขยายอายุผู้สมัครถึง 59 ปี และเปิดรับครอบครัวของสมาชิกด้วยนะคะ พ่อแม่ คู่สมรส
พี่ น้อง บุตร บุตรบุญธรรมที่อายุไม่เกิน 59 ปี สมัครได้หมดเลยค่ะ

เปิดรับสมัครสมาชิก 2 ประเภท

     1.สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ
     2.สมาชิกสมทบ หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส บิดามารดาคู่สมรส พี่ น้อง ร่วมบิดาหรือมารดา บุตร และ บุตรบุญธรรมของสมาชิกสามัญ (โดยสมาชิกสมทบดังกล่าวไม่ต้องถือหุ้นของสหกรณ์ฯ เพราะไม่ได้สมทบสหกรณ์ แต่สมทบกับสมาคมฯ แต่สามารถสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ)
**สมาชิกสมทบจะมีสิทธิ์สมัครได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกสามัญมีผลอนุมัติเป็นสมาชิกไปแล้ว  ไม่สามารถยื่นใบสมัครพร้อมสมาชิกสามัญได้**

คุณสมบัติการรับสมัคร
        -  อายุไม่เกิน 59  ปี (เกิดในปี พ.ศ.2499 เป็นต้นไป)
รายละเอียดการส่งเงิน
        -   ค่าสมัคร 100 บาท
        -   ค่าบำรุง  50 บาท
        -   เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท
             รวม 4,150 บาท