เงินฝาก

เงินรับฝากประจำ (ประเภทเงินก้อน) ของสหกรณ์

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 17:40 น.
 1104
 

เงินรับฝากประจำ (ประเภทเงินก้อน) ของสหกรณ์กับระยะเวลาตามใจนะคะ


UploadImage

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาว


*********************************************************UploadImage


 

                  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการจัดหาทุนไว้ให้แก่สหกรณ์สมาชิกทางสหกรณ์ จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะยาว ดังนี


ระยะเวลา


อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)


                6 เดือน


2.75 %

                12 เดือน

3.75 %

                18 เดือน

4 %

                24 เดือน

4.25 %

 

                       
                   โดยมีกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

 

         1.) เงินฝากระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน กรณีที่ถอนก่อนกำหนด ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย
 

         2.) เงินฝากระยะเวลา 18 เดือน และ 24 เดือนกรณีที่ถอนก่อนกำหนดในระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ระยะเวลาฝากหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนด ถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ย 1 %


         3.) จ่ายดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนด และเสียภาษี 15 % ของดอกเบี้ย
 

         4.) สหกรณ์ฯ ให้บริการรับฝากเงิน ประเภทเงินฝากประจำ โดยไม่จำกัดจำนวน แต่มีเพดานสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท/คน