สินเชื่อ

รายละเอียดการขอกู้เงินฉุกเฉิน

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2562 เวลา 16:40 น.
 2090

รายละเอียดการขอกู้เงืนฉุกเฉิน

UploadImage

UploadImage


ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

เรื่อง รายละเอียดการขอกู้เงินฉุกเฉิน


**********************************************************************
 

1.)  ยื่นคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ “เงินกู้ฉุกเฉิน” เพียงครั้งเดียว วงเงินกู้ได้เท่าหุ้นที่มีและเงินเดือนต้องพอหัก ชำระคืนภายใน 6 เดือน
2.)  อนุมัติภายใน 3 – 5 วัน หลังผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถถอนเงินสดผ่านบัตร ATM  ได้ทันที
3.) โดยสมาชิกต้องมีบัตร ATM ที่ใช้คู่กับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ ตามที่ระบุไว้ในคำขอกู้และหนังสือเงินกู้ (ต้องไม่ใช่บัตร VISA)
4.)  เมื่ออนุมัติแล้ว สามารถทำรายการถอนเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของทุกธนาคาร และสอบถามวงเงินกู้ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ ได้เลย

             สอบถามวงเงินกู้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ

                    -   เลือกรายการ เปลี่ยนรหัส/อื่นๆ
                    -   เลือกรายการ สหกรณ์ออมทรัพย์
                    -   เลือกรายการ ถามยอดเงินกู้สหกรณ์
                    -   ตรวจสอบข้อมูล ต้องการทำรายการต่อ กด ต้องการ

              ถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารอื่นๆ

                     -   สอดบัตร / กดบัตร
                     -   เลือก ถอนเงิน
                     -   เลือก กระแสรายวัน
                     -   ระบุ จำนวนเงิน ที่ต้องการ
                     -   ตรวจสอบความถูกต้อง และ ยืนยัน

* สมาชิกที่มีสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินอยู่ก่อนแล้ว เมื่อขอเพิ่มวงเงิน ทางสหกรณ์จะดำเนินการให้เป็นสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินใหม่ โดยโอนหนี้คงเหลือจากสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเดิมมารวมไว้ในวงเงินกู้ใหม่ และยกเลิกสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเดิม

 

     การเรียกเก็บหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

สหกรณ์ฯ เรียกเก็บหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ด้วยการหักจากเงินเดือน  โดย
     1.ต้นเงิน หารด้วยจำนวน 6 งวด
     2.ดอกเบี้ย สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนต้นเงินคงเหลือเป็นรายวัน
หากสหกรณ์ฯ อนุมัติวงเงินกู้ฉุกเฉิน ก่อนวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บเงินกู้ฉุกเฉินในเดือนนั้น
หากสหกรณ์ อนุมัติวงเงินกู้ฉุกเฉิน หลังวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน สหกรณ์ฯ จะเรียกเก็บเงินกู้ฉุกเฉิน ในเดือนถัดไป
หมายเหตุ วันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน จะอยู่ในช่วงวันที่ 15 -16 ของทุกเดือน

*** สมาชิกที่เพิ่มวงเงินหลังวันที่สหกรณ์ฯ ประมวลผลรายการเรียกเก็บประจำเดือน เงินที่ชำระเงินกู้ฉุกเฉินสัญญาเดิม จะไม่แสดงบนระบบ ATM เนื่องจากระบบ ATM จะแสดงเป็นสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินใหม่

     กรณีสมาชิกต้องการถอนเงินจำนวนดังกล่าว ให้สมาชิกโอนเงินชำระสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินใหม่ ระบบ ATM จึงจะให้ถอนเงินสดที่ชำระเข้ามาได้